Terho ry

Itä-Suomen yliopiston terveys- ja yhteiskuntatieteilijät

Pääaineet

TERHO Ry on Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksen yhteiskunta- ja terveystieteiden opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestö. TERHOon kuuluu sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen, hoitotieteen laitoksen sekä kansanterveystieteen yksikön (lääketieteen laitoksen) opiskelijoita. Ainejärjestömme kattaa kuusi pääainetta, joten opiskelijoiden kirjo on laaja. Edustamiamme pääaineita ovat sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintotiede, hoitotiede, terveystaloustiede, terveyden edistäminen ja Master of Public Health.

TERHO Ry:n tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja opiskeluun liittyvissä koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa sekä järjestää tapahtumia ja liikunta-aktiviteetteja. Ainejärjestön jäsenet viettävät aikaa yhdessä sekä opintojen että vapaa-ajan merkeissä. TERHOn tehtävänä on siis huolehtia siitä opiskelun toisesta puolesta! Opiskelun tukena jäsenemme voivat järjestää opintopiirejä ja jakavat kursseihin liittyvää materiaalia keskenään. TERHOssa liikutaan monipuolisesti ravitsemustieteilijöiden kanssa yhteisillä liikuntavuoroilla. Syksyisin ja keväisin on TERHO-Survivor tapahtuma, jonka teemat on vaihdelleet melonnasta lasersotaan. Keväällä järjestetään jo perinteeksi muodostunut TERHO Spring Break Tahkolla. Silloin uudet ja vanhat opiskelijat pääsevät jakamaan kokemuksiaan opinnoista sekä nauttimaan ulkoiluaktiviteeteista. TERHO järjestää myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa monenlaista tapahtumaa vuoden aikana ja toivomme, että lähdette rohkeasti mukaan toimintaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin! Tapahtumissa pääset luomaan verkostoja tulevaisuuttakin ajatellen.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi TERHOlaisten joukkoon!

Terveyden edistäminen 

Terveyden edistämisen opiskelijat hyväksytään suorittamaan terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja maisterin tutkinto 120 opintopistettä. Kandidaattiopintojen ensimmäisenä vuotena opiskelijat valitsevat suuntautumisvaihtoehdon, joka voi olla liikuntalääketiede, ergonomia, työhyvinvointi tai väestön terveyden edistäminen.  Valitun suuntautumisen perusteella opiskelijat suuntautuvat maisterivaiheessa joko työhyvinvoinnin edistämiseen tai väestön terveyden edistämiseen. Terveyden edistämisen koulutus järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella ja opinnoista vastaa lääketieteen laitoksen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö ja biolääketieteen yksikkö. 

Tutustu terveyden edistämisen opinto-oppaisiin ja opintojen suorittamiseen Kamussa ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla. Tutustu myös Itä-Suomen yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen blogiin

Mielenkiintoista on ollut suuntautumisen laaja-alaisuus ja se, että saa laajaa yleiskuvaa väestön terveyden edistämisestä ja siihen vaikuttavista asioista, kuten terveyspolitiikasta, terveyskäyttäytymisestä ja päätöksenteosta. Opiskelu auttaa hahmottamaan paremmin yhteiskuntaa ja siinä vallitsevia tekijöitä, joilla on vaikutusta väestön terveyteen.

Terveyden edistäminen

Väestön terveyden edistäminen

Liikuntalääketieteen opinnot ovat olleet todella mielenkiintoisia ja monipuolisia. Niissä perehdytään fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden merkitykseen terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
Opinnoissa syvennytään esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden biologisiin vaikutusmekanismeihin, fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin. Sivuaineopinnoissa puolestaan keskitytään urheiluravitsemukseen.

Terveyden edistäminen

Liikuntalääketiede

Ergonomian opintoja kuvaa mielestäni kokonaisvaltaisuus: joka opintojaksolla ergonomiaa ja työhyvinvoinnin edistämistä tarkastellaan eri näkökulmasta – aina yksittäisestä työtekijästä työyhteisöön ja fyysisestä työkuormasta kognitiiviseen ergonomiaan. Opinnoissa parasta onkin ollut tämän kokonaiskuvan rakentuminen ja hahmottaminen! Sanoisin meidän opintoja mukautuviksi, sillä oman taustan, mielenkiinnon kohteiden sekä tulevaisuuden suunnitelmien mukaan on pystynyt vaikuttamaan siihen, millaisen paketin niistä lopulta rakentaa; esim. sivuaineissa on paljon valinnanvaraa ja itse koin vapaavalintaisen harjoittelun myös opettavaisena ja käytännönläheisenä lisänä.
Terveyden edistäminen

Ergonomia ja työhyvinvointi

Hoitotiede

Hoitotieteiden opiskelijat hyväksytään suorittamaan terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja maisterin tutkinto 120 opintopistettä. Hoitotieteiden opiskelijat ovat taustaltaan monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Opiskelijat valitaan hoitotieteen pääaineeseen, jossa suuntautua voi joko hoitotyön johtamiseen, preventiiviseen hoitotieteeseen tai terveystieteiden opettajankoulutukseen. Hoitotieteen koulutus järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella ja opinnoista vastaa hoitotieteiden laitos. 

Tutustu hoitotieteen opinto-oppaisiin ja opintojen suorittamiseen Kamussa ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla.

Suoritan hoitotieteiden pääaineopintoja pääkaupunkiseudulta käsin ja tähän mennessä etäopiskelu on tukenut hyvin opintojen etenemistä. Opetusta paikan päällä on ollut yksittäisiä kertoja ja tällöin reissut Kuopioon ovat tuoneet myös mukavaa vaihtelua arkeen ja opiskeluun!

Hoitotiede

Hoitotyön johtaminen

Opinnot ovat tuntuneet mielekkäiltä ja monipuolisilta. Pakollista läsnäoloa on ollut vähän, mikä on mahdollistanut opintojen suorittamisen pääkaupunkiseudulta käsin sekä opintojen yhteensovittamisen työn ja harrastuksien oheen. Ryhmätöiden ansiosta on päässyt verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa.

Hoitotiede

Terveystieteiden opettajankoulutus

Opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet työelämään, oli sitten haaveissa ura tutkijana tai asiantuntijana. Monipuolisissa opinnoissa syvennytään terveyen edistämisen interventioihin, erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja vuorovaikutustaitojen hiomiseen. Opiskeluissa otetaan hyvin huomioon opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet. Kauempaakin opiskelu töiden ohella sujuu siis vaivattomasti. Opiskelukaverit tekevät (etä)opiskelusta mielekästä, vaikka kampuksella ei usein tule käytyäkään.

Hoitotiede

Preventiivinen hoitotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotiede 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteiden opiskelijat hyväksytään suorittamaan terveystieteiden (TtM) tai yhteiskuntatieteiden (YtM) tutkintoa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Monitieteinen, monimuotoinen ja laaja-alainen koulutus järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella ja opinnoista vastaa sosiaali- ja terveysjohtamisen kampus.  

Tutustu sosiaali- ja terveyshallintotieteiden opinto-oppaisiin ja opintojen suorittamiseen Kamussa ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskelu on todella monipuolista ja mielenkiintoista! Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä ja on arvostettu työmarkkinoilla! Keskeisiä opiskelun teemoja ovat mm. vaikuttavuus, tuloksellisuus, arviointi, palveluiden kehittäminen ja digitaalisuus. Täydentää voit pakollista tutkintorakennetta oman mielenkiinnon mukaan vaikkapa talouden, oikeustieteen tai työpsykologian opinnoilla.

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Koulutus antaa monipuolisuudellaan laajat valmiudet sosiaali- ja terveysalan johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatyöhön. Vapaavalintaisila opinnoilla on mahdollisuus täydentää sekä profiloida omaa osaamistaan esimerkiksi oikeus- tai kauppatieteen opintojen näkökulmasta. Työllistyminen on varmaa: moni omalta luokaltani on aloittanut uusissa töissä jo opintojen aikana. Opintoryhmät koostuvat eri alojen ammattilaisista erilaisilla työkokemuksilla varustettuna – verkostoituminen onkin opintojen ohessa tämän vuoksi kannattavaa! Itä-Suomen yliopistolla opinnot on ollut helppo toteuttaa töiden ohessa myös eteläisemmästä Suomesta käsin. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos huomio kiitettävästi opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet. Kuopio on opiskelijalle sopivan suuri-pieni-kaupunki, jossa ihmiset on varustettu savolaisen letkeällä elämänkatsomuksella.

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Terveystaloustiede

Terveyshallintotieteiden opiskelijat hyväksytään suorittamaan terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Vain Itä-Suomen ylipistossa järjestettävä terveystaloustieteiden pääaineopetus järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella ja opinnoista vastaa sosiaali- ja terveysjohtamisen kampus.  

Tutustu terveystaloustieteiden opinto-oppaisiin ja opintojen suorittamiseen Kamussa ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Terveystaloustieteen opinnot ovat ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää kaksi mielenkiintoista aihetta keskenään: terveys sekä talous. Opinnot ovat avartaneet omaa ymmärrystä, kuinka yhteiskunnan resurssit kuuluisi kohdistaa, jotta ihmisten terveys saataisiin mahdollisimman hyvin maksimoitua. Opinnot sisältävät kattavasti teoriaopintoja sekä käytännön harjoitustöitä. Mielestäni jokainen kurssi palvelee toinen toistaan. Terveystaloustiedettä opiskelevat henkilöt tulevat eri lähtökohdista, amk-opiskelijoista tohtoritason opiskelijoihin, jota pidän rikkautena. Oppimisilmapiiri on tässä yhteisössä kannustavaa!

Terveystaloustiede

Terveystaloustieteen pääaineopinnot avaa ovia työelämään. Kustannusvaikuttavuusanalyysi ja taloudellinen arviointi ovat kysyttyjä työkaluja työelämässä. TeTalaiset ovat oikein makosia tyyppejä!

Terveystaloustiede

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opiskelijat hyväksytään suorittamaan terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Vain Itä-Suomen yliopistossa järjestettävä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan pääaineopetus järjestetään Kuopion kampuksella ja opinnoista vastaa sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.  

Tutustu sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opinto-oppaisiin ja opintojen suorittamiseen Kamussa ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla.

Master of Public Health 

The Master’s Degree Programme in Public Health (MPH) is offered by the Institute of Public Health and Clinical Nutrition, in collaboration with the Department of Nursing Science. The MPH is a 2-year programme of 120 ECTS credits.  

Master of Public Health –opintosuuntauksen opiskelijat hyväksytään opiskelemaan terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Pääaineopinnot koostuvat syventävistä, vapaavalintaisista ja muista opinnoista. Master of Public health on englanninkielinen maisteriohjelma, jonka toteutuksesta vastaa Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö yhteistyössä hoitotieteen laitoksen kanssa.  

Tutustu Master of Public Health –suuntauksen opinto-oppaisiin ja opintojen suorittamiseen Kamussa ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla.

Sivuaineopiskelu  

Itä-Suomen yliopistolla on vapaa sivuaineoikeus ja sivuainekokonaisuuksia voi lukea monipuolisesti useilta eri tieteenaloilta. Tutustu sivuaineopiskeluun Itä-Suomen yliopistossa Kamussa. Sivuaineita voi opiskella myös toisissa suomalaisissa yliopistoissa niin sanottuina JOO-opintoina 

Vilkaise kurssitarjontaa myös sivustolta Fitech.fi, joka tarjoaa maksuttomia yliopistokursseja aikuis- ja tutkinto-opiskelijoille.