Terho ry

Itä-Suomen yliopiston terveys- ja yhteiskuntatieteilijät

TERHO RY SÄÄNNÖT

Päivitetty viimeksi 30.11.2020

I Luku 

1 §

Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat TERHO ry ja kotipaikkana on Kuopion kaupunki.

II Luku 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitoksen, hoitotieteen laitoksen sekä kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja ergonomian pääaineopiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on muodostaa jäsenistään aktiivinen yhteisö ja toimia jäsentensä edustajana ja heidän etujensa valvojana opinnollisissa ja ammatillisissa asioissa. Samalla yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenissään ammatillista vastuuntuntoa ja kehittämään heidän yhteiskunnallista valveutuneisuuttaan ja aktiivisuuttaan.

Tarkoituksena on järjestää myös virkistävää vapaa-ajan toimintaa.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, viihdetilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkiä, harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä muihin ammattialan ja opiskelijoiden yhdistyksiin, tehdä aloitteita ja ottaa kantaa opinto- ja ammattiasioissa asianomaisille tahoille sekä harjoittaa yhteistoimintaa muiden vastaavien yhdistysten kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asiaomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, huvitilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten tarpeellisen luvan.

3 §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, johon kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua. Toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus.

III Luku 

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopiston sosiaali-ja terveysjohtamisen laitoksen ja hoitotieteen laitoksen opiskelija sekä lääketieteen laitoksen opiskelijat kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja ergonomian pääaineista. Liittyminen tapahtuu maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

 

5 §

Jäsenyyden katsotaan päättyvän sen kalenterivuoden lopussa, jolloin asianomaisen yhdistyksen jäsen päättää opiskelunsa Itä-Suomen yliopistossa yhdistyksen jäsenyyteen oikeuttaneessa pääaineessa. 1.6.2012 jälkeen liittyneillä jäsenillä jäsenyys aika on kuitenkin enintään seitsemän vuotta. Mikäli jäsen päättää luopua opiskeluoikeudestaan yhdistyksen jäsenyyteen oikeuttavassa pääaineessa, päättyy hänen jäsenyytensä myös yhdistyksessä. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä ennen kuin hänen jäsenyytensä edellisen momentin mukaan on päättynyt, on hänen tehtävä siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6 §

Yhdistyksen kokous voi erottaa määräajaksi tai ainiaaksi jäsenen, joka on karkeasti rikkonut yhdistyksen toimintaperiaatteita vastaan, asianomaista ensin kuultuaan tai ilman sitä, ellei asianomainen määräaikaan mennessä ole käyttänyt hyväkseen tätä oikeutta. Erottamispäätöksen on oltava yksimielinen. Erottamispäätös tulee voimaan välittömästi.

7 §

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilöitä, jotka erittäin arvokkaalla tavalla ovat tukeneet yhdistyksen pyrkimyksiä tai joille yhdistys muuten tahtoo osoittaa erikoista kunnioitustaan. Ehdotus kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava puolelleen ainakin viisikuudesosaa (5/6) annetuista äänistä. Hylättyä ehdotusta ei merkitä pöytäkirjaan. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus.

IV Luku 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruudesta kulloinkin erikseen määrää syyskokous. Jäsenmaksusta ovat kunniajäsenet vapautetut.

9 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina 3 viikkoa ennen tilivuotta seuraavan vuoden kevätkokousta luovutettavaksi toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajien tulee jättää lausuntonsa hallitukselle viikkoa ennen sääntömääräistä kevätkokousta.

 

V Luku 

10 §

Yhdistys kokoontuu sääntömääräisesti kevätkokoukseen maalis -tai huhtikuussa ja syyskokoukseen marras -tai joulukuussa sekä ylimääräisiin kokouksiin, milloin sen puheenjohtaja tai yhdistyksen hallitus katsoo tarpeelliseksi tai mikäli yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenmäärästä sitä hallituksen puheenjohtajalta kirjallisesti anoo. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous tulee kutsua koolle mahdollisimman pian anomuksen jättämisestä.

11 §

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään Seitsemän päivää aikaisemmin. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi aiotut asiat ottaen kuitenkin huomioon YhdL:n 23 §:n määräykset. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, mikäli siitä on ilmoitettu kokouskutsussa.

12 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja seuraavalle vuodelle

2) hyväksytään hallituksen laatima ehdotus seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä seuraavan vuoden budjetti

3) päätetään jäsenmaksun suuruudesta

4)valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja(t) seuraavaksi vuodeksi

13 §

Kevätkokouksessa kästellään seuraavat asiat:

1) esitellään edellisen vuoden tili- ja toimintakertomukset

2) hyväksytään tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä

3) hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

4) myönnetään tili- ja vastuuvapaus edellisen vuoden hallituksen jäsenille

VI Luku 

14 §

Hallitus hoitaa yhdistyksen käytännön asioita ja käyttää toimeenpanovaltaa yhdistyksen kokouksen ohjeiden mukaisesti.

15 §

Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja 5–9 varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 1-2 varajäsentä.  Puheenjohtaja ja hallitus valitaan erillisissä äänestyksissä syyskokouksessa, mikäli ehdolle asettuneita on enemmän kuin hallituksessa on paikkoja. Jokaisella jäsenellä on puheenjohtajaäänestyksessä käytettävissään yksi ääni ja hallitusäänestyksessä viisi ääntä, joista kukin on annettava eri henkilölle. Äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä, siten, että ensin äänestetään puheenjohtajasta ja sen jälkeen hallituksesta. Puheenjohtajaksi valittu ei voi valintansa jälkeen olla enää ehdolla hallitusäänestyksessä. Puheenjohtajaksi valitaan eniten ääniä saanut, samoin hallitukseen eniten ääniä saaneet, kuitenkin sillä poikkeuksella, että sosiaali- ja terveysjohtamisen, hoitotieteen sekä lääketieteen laitoksen opiskelijoista on kultakin laitokselta valittava vähintään yksi jäsen hallitukseen, mikäli näistä on ollut ehdolle asettuneita. Varajäsenten tarpeesta päätetään syyskokouksessa erikseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa kesken toimikauden, voi hallitus valita keskuudestaan nämä toimihenkilöt loppukaudeksi. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

16 §

Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun niihin osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus päättää omista kokousajoista ja ilmoittaa niistä yhdistyksen ilmoitustaululla. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus seurata hallituksen kokouksia ja tutustua kokouksen pöytäkirjoihin.

17 §

Erityisten asioiden valmistelua ja hoitamista varten hallitus voi valita pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia avukseen.

VII Luku 

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. Pankki-, posti-ym. Juoksevissa asioissa nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksinään. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden muille yhdistyksen toimihenkilöille siinä järjestyksessä kuin hallitus määrää.

19 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

20 §

Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa vähintään 2 kuukauden väliajoin pidetyissä yhdistyksen kokouksissa. Päätös on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on oltava maininta yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoitusperiä parhaiten toteuttavalla tavalla, minkä yhdistyksen viimeinen kokous päättää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samoin kuin yhdistyksen purkautuessa.

21 §

Niissä tapauksissa, joita ei ole mainittu näissä säännöissä noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.